de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Verklarende begrippen

Buffervolume van de infiltratievoorziening: Het nuttige volume tussen de overloop en de gemiddelde grondwaterstand
Buffervolume van de buffervoorziening Het nuttige volume tussen de overloop en de uitlaat
Het goed: Alle belendende percelen in eigendom van dezelfde eigenaar
Afkoppelen: Hemelwater scheiden van afvalwater en zoveel mogelijk ter plaatse houden door hergebruik, infiltratie of buffering
Groendak: Een plat dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van min. 35l/m2