de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

vuistregels

- De hemelwaterinstallatie en de drinkwaterinstallatie moeten onafhankelijk functioneren.
(Cfr. Het technische reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending)
Alvorens de drinkwaterinstallatie in gebruik genomen kan worden, zal de drinkwatermaatschappij de installatie (laten) keuren. Op dat ogenblik zal ook nagekeken worden of de hemelwaterinstallatie onafhankelijk van de drinkwaterinstallatie functioneert.


- De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorziening of de lozingsbegrenzer worden uiterlijk bij de ingebruikname van de overdekte constructie of de verharding geplaatst en in gebruik genomen. Ze moeten vanaf dan ook in gebruik blijven.


- Aanleg van een afvoer van hemelwater? De scheiding van afvalwater en hemelwater is verplicht tot aan het lozingspunt.


- Uitbreiden van bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing? De scheiding tussen afvalwater en hemelwater is alleen verplicht als daarvoor geen bijkomende leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.


- Verplichte keuring van de private riolering.
De keuring van de private riolering is verplicht sinds 1 juli 2011 (cfr. Het Waterverkoopreglement)


- Verschillende overdekte constructies of verhardingen mogen aangesloten worden op gebundelde voorzieningen. De dimensionering van gebundelde voorzieningen gebeurt op basis van de som van de oppervlakten die erop aangesloten worden.


- Afwijken? De vergunningsverlenende overheid kan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.